Arbetssätt i Österåkers hembygds- och fornminnesförening
Hembygdsföreningen bedriver huvuddelen av sitt arbete i grupper. Grupperna består av aktiva medlemmar med en gruppansvarig som ser till att styrelsen får information om gruppens arbete. Vid behov kan den gruppansvarige (eller annan medlem i gruppen) kallas till föreningens styrelsemöte som adjungerad för att dryfta, för gruppen, angelägna frågor.
De evenemang på Ekbacken som arrangeras av hembygdsföreningen, ofta tillsammans med andra aktörer, bedrivs som projekt med en för varje enskilt tillfälle lämplig projektledare. Evenemangen genomförs av projektledaren och ett stort antal aktiva medlemmar.
Nedan beskrivs de grupper som f.n. är aktiva. Den som är intresserad av att vara med i någon grupp, eller att medverka vid evenemang på Ekbacken kan kontakta föreningen genom att skicka ett mail till mail@milstolpen.org. Vi kontaktar alla som har anmält sitt intresse!

Programgruppen
Arbetar under verksamhetsåret med att hitta föreläsare och underhållare till föreningens hembygdskvällar och andra medlemsmöten.
Vår- respektive höstprogram sammanställs och skickas ut till medlemmarna. Programmen beskriver kommande aktiviteter.
”På-Gång-bladet” sammanställs inför varje nytt kvartal och sätts upp på anslagstavlor i kommunen.

Byggnadsvårdsgruppen
Ansvarar för, och leder, det löpande underhållet av föreningens byggnader.
Besiktigar föreningens byggnader och redovisar resultatet för styrelsen.
Föreslår styrelsen, inför beslut om budget, underhållsåtgärder som bör utföras under det kommande året.
Inhämtar, vid behov, råd och anvisningar från antikvarisk expertis för att underhållsåtgärder ska bli lämpliga med hänsyn till byggnaders ålder och karaktär.
Organiserar arbetslag av ideellt arbetande personer för olika underhållsåtgärder och utför  löpande underhållsåtgärder

Fotogruppen
Vårdar och administrerar föreningens rika fotoarkiv. Basen i arkivet är de fotografiska glasplåtar, som de båda bröderna Harling tog under första hälften av 1900-talet. Samlingen är ett ovärderligt kulturhistoriskt dokument som ger oss kunskap om bilder, miljöer och personer i vår kommun. Glasplåtarna förvaras i kommunens arkiv.
Digitaliserar och registrerar samtliga fotografier för att göra dem lätt tillgängliga.
Nya fotografier tillförs kontinuerligt våra samlingar, och vi är mycket tacksamma om vi får låna dina bilder. Numera är det lätt att skanna in bilderna i vår dator, så du får dem tillbaka relativt omgående.

Torpgruppen
Arbetar med inventering av de civila dagsverkstorpen. I första hand av de 35 torp som fanns kvar 1895, eftersom det brådskar med att dels intervjua personer som har minnen från de sista torpen och dels dokumentera de byggnader som ännu är någorlunda oförändrade.
Arbetet innebär att besöka torpet och göra uppmätningar, dels av bostadshuset och dels av tomtplatsen. Vi fotograferar och antecknar sådant som är av intresse.
Resten av arbetet är studier av olika slag, framför allt kyrkoböcker, kartor och bouppteckningar. Att om möjligt klarlägga vilka personer som har bott på torpet, kopiera ett torparkontrakt eller att hitta någon som kan berätta om livet på torpet.
Resultatet av arbetet samlas i pärmar som deponeras i Åkersberga bibliotek där de finns tillgängliga i Roslagssamlingen
För närvarande arbetar gruppen med att visa fakta om torpen på föreningens hemsida.

Fornminnesgruppen
Skyddar och informerar om Österåkers fornminnen och kulturlandskap och samarbetar med arkeologer och Arbetsgruppen Långhundraleden.
Fungera som referensgrupp vid exploatering av känsliga områden.
Gör exkursioner i fornminnesområden och medverkar i kulturvandringar och visningar för allmänheten.
Studerar arkivhandlingar och kartor för ökad kunskap om Österåkers historia.
Vårdar runstenen vid Björkeby i Östra Ryd.

Medlemsinformationsgruppen
Gruppen är för närvarande inte aktiv.
Den bör ha ansvar för att ge ut Milstolpen och att utforma all information till hemsidan och facebook.

Evenemangspoolen
Gruppen är en resurspool som hjälper till vid de olika evenemang som anordnas av hembygdsföreningen på Ekbacken.
Arbetsuppgifterna består i kaffekokning, servering och försäljning under själva evenemangen. Det innebär också att hjälpa till med förberedelserna inför evenemangen vilket innebär allt från planering, inköp av varor till dukning av bord. Huset-gruppen ansvarar för den löpande skötseln av hembygdsgården Vita Huset.
Arbetsgrupper
Vita Huset

Formulär för
intresseanmälan
funktionär ÖHF

Hem           Arbetsgrupper            Museer              Föreningsinfo         Torp
Österåkers Hembygdsförening

Centralvägen 55
184 32 ÅKERSBERGA

Telefon(svarare): 08-540 67980

bankgiro: 5632-8511
plusgiro 9814-5

epost: mail@milstolpen.org
hemsida: www.milstolpen.org
facebook